Välj ditt språk

  BalanceTape, BalanceTape Sensitive, BalanceTape känslig hud, Balanstejp, Balanstejp känslig hud, Kinesiotejp, Kinesiotejp känslig hud, Kinesiologitejp,Kinesiotape

  Sensitive

  För känslig hud (6 meter)

  Läs mer...

  BalanceTape, Balanstejp, Kinesiotejp, Kinesiologitejp,Kinesiotape

  Turkos

  Regular (6 meter)

  Läs mer...

  BalanceTape, Balanstejp, Kinesiotejp, Kinesiologitejp,Kinesiotape

  Svart

  Regular  (6 meter)

  Läs mer...

  BalanceTape, Balanstejp, Kinesiotejp, Kinesiologitejp,Kinesiotape

  Beige

  Regular  (6 meter)

  Läs mer...

  BalanceTape, Balanstejp, Kinesiotejp, Kinesiologitejp,Kinesiotape

  Rosa

  Regular (6 meter)

  Läs mer...

  BalanceTape, Balanstejp, Kinesiotejp, Kinesiologitejp,Kinesiotape

  Röd

  Regular (6 meter)

  Läs mer...

  BalanceTape, Balanstejp, Kinesiotejp, Kinesiologitejp,Kinesiotape

  Gul

  Regular (6 meter)

  Läs mer...

  Image

  Turkos 32 m

  Regular (32 meter)

  Läs mer...

  Image

  Svart 32 m

  Regular  (32 meter)

  Läs mer...